บริการสำหรับท่าน
  สมาชิกสมาคมฯ

สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัย
แห่งประเทศไทย

สมาคมรักษาความปลอดภัย
ภาคพื้นเอเชีย (ประเทศไทย)
  บริษัทในเครือ / สาขาดะวันออก
บริษัท อาริยา อินเตอร์เซอร์วิส - ศรีราชา
  Weblink
  www.google.com
  www.google.com
  www.google.com
  www.google.com
  www.google.com

ฝึกอบรมความรู้ทั่วไป  เช่นการพูด  การรับโทรศัพท์ การแต่งกาย อื่น ๆ
ฝึกอบรมบุคคลท่ามือปล่าว  ทำความเคารพ
ฝึกวิธีการใช้กระบองป้องกันตัว
ฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย   หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน
ฝีกอบรมระบบจราจร,  เป่านกหวีด ,การโบกรถ เข้า-ออก
ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ฝึกอบรมการเขียนรายงานประจำวัน และการรายงานเหตุการณ์เบื้องต้น
ฝึกอบรมวิธีการสังเกตุบุคคลผู้สงสัย และการระงับเหตุเบื้องต้น
ฝีกอบรมการแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย

 

 
Copyrights 2007@ ariyagroup.co.th all rights reserved.